ਚੰਨ-

ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ

ਮੱਥੇ ਤੇ ਦਿਸਣ

ਗੁਰਨੈਬ ਮਘਾਣੀਆ