ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜੱਫੀ ‘ਚ

ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ

ਵਕਤ ਦਾ ਵਕਫ਼ਾ

ਮਿੱਤਰ ਰਾਸ਼ਾ