ਉਡਗੀ ਨੀਂਦ

ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਦੀ ਕਾਪੀ

ਜੋੜ ਘਟਾਉ ਕਰਦਿਆਂ

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ