ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਹੱਟੀ

ਖਾਵਾਂ ਗਰਮ ਜਲੇਬੀਆਂ

ਝਾਕੇ ਕੁੱਤਾ ਗਲ਼ੀ ਦਾ

ਅੰਬਰੀਸ਼