ਇਕੱਲੀ ਬੈਠੀ

ਖ਼ਿਆਲਾਂ ‘ਚ ਉਲਝੀ

ਮੱਕੜੀ ਤਾਣਾਂ ਬੁਣੇ

ਗੁਰਪਰੀਤ ਗਿੱਲ