‘ਨੋ ਸ਼ੂਗਰ ਪਲੀਜ਼’

ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ

ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਕੇ

ਮਿੱਤਰ ਰਾਸ਼ਾ