ਅਸਮਾਨ ‘ਚ ਚੰਨ

ਕਮਰੇ ‘ਚ ਬੱਲਬ

ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਰੌਸ਼ਨੀ

ਗੁਰਪਰੀਤ ਗਿੱਲ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ