ਬੱਚੇ ਤਿੱਤਲੀਆਂ ਫੜ ਰਹੇ

ਮਾਂ ਬਾਪ ਮੰਦਰ ਜਾ

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ

ਮਿੱਤਰ ਰਾਸ਼ਾ