ਮਿੱਤਰੀਂ ਲੱਦਾ ਬਸਤਾ

ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਿਆਂ

ਲੱਗੇ ਹੌਲਾ-ਹੌਲਾ

ਗੁਰਨੈਬ ਮਘਾਣੀਆ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ