ਪੁਸਤਕ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ

ਕਹੇ ‘ਸੱਚ ਬੋਲਾਂਗਾ’

ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਹੱਥ ਚੱਕ

ਮਿੱਤਰ ਰਾਸ਼ਾ