ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੱਭੇ ?

ਬਾਬਾ ਨੀਝ ਨਾਲ਼ ਵੇਖੇ

ਹਰ ਚੇਹਰੇ ਵੱਲ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਥੀ