ਮਿਲਣੀ ਦੀ ਯਾਦ –

ਠੰਡੇ ਠੰਡੇ ਹੱਥ

ਗਲਵੱਕੜੀ ਨਿੱਘੀ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਥੀ