ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੁਆਰ

ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਝੁੰਮਣ ‘ਚੋਂ ਝਾਕੇ

ਪੁੱਨਿਆਂ ਦਾ ਚੰਨ

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ