ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਤੁਰਨਾ –

ਇਕ ਅੱਖ ਹੰਝੂ

ਇਕ ਅੱਖ ਸੁਰਮਾ

ਗੁਰਪਰੀਤ ਗਿੱਲ