ਭਰ ਗਏ ਸੱਥ ਪਰ੍ਹੇ

ਫਿਰਨੀ ਬਣੀ ਬਾਜ਼ਾਰ

ਚੁਫੇਰ ਘਰ ਉੱਸਰੇ

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ