ਥੱਕਿਆ ਕਾਮਾ –

ਘੁਰਾੜੇ ਵੱਜਣ

ਪੱਥਰਾਂ ‘ਤੇ

ਮਿੱਤਰ ਰਾਸ਼ਾ