ਕੰਪਿਊਟਰਰਾਈਜਡ ਕਰਾਹਾ

ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰੀ

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਭੜ ਖਾਭੜ

ਗੁਰਨੈਬ ਮਘਾਣੀਆ