ਖੜਕੇ ਘੰਡੀ

ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਬਾਪੂ ਦਾ

ਪੁੱਤ ਲਵਾਉਂਣ ਅੰਗੂਠਾ

ਗੁਰਪਰੀਤ ਗਿੱਲ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ