ਹਵਾ ਚੱਲੇ

ਆਪਸ ਵਿਚ ਟਕਰਾਉਣ

ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ

ਮਿੱਤਰ ਰਾਸ਼ਾ