ਲੱਪ ਲੱਪ ਸੁਰਮਾ

ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ

ਤਾਂਘ ਮਿਲਣ ਦੀ

ਗੁਰਪਰੀਤ ਗਿੱਲ