ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਚੁੱਪ ਸੀ

ਅਣਕਿਹਾ ਕੋਲ਼ ਸੀ

ਬੋਲਕੇ ਗੁਆ ਲਿਆ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਥੀ