ਔੜ ਲੱਗੀ

ਸੁੱਕੇ ਰੇਤ

ਪੰਛੀ ਨ੍ਹਾਉਂਦੇ

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ