ਤੜਫਦਾ ਮਰੀਜ਼

ਖੂਨ ਵਹਿ ਰਿਹਾ

ਡਾਕਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਫਾਰਮ

 ਗੁਰਪਰੀਤ ਗਿੱਲ