ਸੁੱਕਾ ਰੁੱਖ

ਨਿਪੱਤਰੇ ਟਾਹਣ

ਸਿਰ ਤੂਫਾਨ

ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਕੁਦੌਵਾਲ਼