ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ

ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਣ

ਰਾਖਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੀ

ਗੁਰਮੀਤ ਸੰਧੂ