ਸਰਹੱਦ ਉੜਦੇ ਪੰਛੀ

ਲੀਕਾਂ ਮਿਟਾਓਂਦੇ

‘ਕੱਠੇ ਬਹਿ ਗਾਓਂਦੇ

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ