ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅੰਬਰ

ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਧਰਤੀ

ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦਰ

ਗੁਰਪਰੀਤ ਗਿੱਲ