੧੫ ਅਗਸਤ ੧੯੪੭

ਉੱਜੜਿਆ ਘਰ

ਟੱਬਰ ਕੈਂਪ ਵਿਚ

ਦੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਦ

ਬਰਜਿੰਦਰ ਢਿਲੋਂ