ਉਡੀਕ –

ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਘਰ

ਅੱਖਾਂ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ

ਗੁਰਪਰੀਤ ਗਿੱਲ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ