ਲੱਖ ਲੱਖ ਦੀ ਰੱਖੜੀ

ਕਾਲ਼ਾ ਧਨ

ਗੁੱਟਾਂ ‘ਤੇ ਸਜਿਆ

ਮਿੱਤਰ ਰਾਸ਼ਾ