ਸ਼ਾਂਤ ਸਮੁੰਦਰ

ਤਰਨ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ

ਧਰਤੀ ਉਤਰਿਆ ਅੰਬਰ

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ