ਨਵੇਂ ਵਤਨ ਗੁਆਚਾ

ਐਨਕ ਸਾਫ ਕਰਦਾ 

ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬਾਬਾ 

ਦਵਿੰਦਰ ਪੂਨੀਆ