ਘਟਾ ਚੜ੍ਹੀ ਘਣਘੋਰ

ਪੱਕੇ ਅੰਬ ਸੰਧੂਰੀ

ਪੈਲਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਮੋਰ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਥੀ