ਚੰਨਾ—-
ਨਾਲੇ ਆਖਣ ਸੋਹਣਾ
ਨਾਲੇ ਪਰਖਣ ਦਾਗ…

ਗੁਰਨੈਬ ਮਘਾਣੀਆ