ਕੁੱਤਾ ਖੇਡ ਵਿਖਾਉਂਦਾ –

ਨਾਲ਼ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਾਲਕ

ਕੁੱਤਾ-ਪੋਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ 

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ