ਮਧੋਲੀਆ ਫਸਲਾਂ 

ਧੁਆਂਖੇ ਦਰਖਤ 

ਜੰਗ ਲੱਗਕੇ ਹਟੀ 

ਬਲਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ