ਚਰਚ ਦਾ ਰਾਹ

ਪੁੱਛੇ ਪਾਦਰੀ –

ਚੱਲਿਆ ਦੱਸਣ ਰਾਹ ਸੁਰਗ ਦਾ

ਗੁਰਨੈਬ ਮਘਾਣੀਆ