ਬੋਤਲ ਪੀਗੇ ਸਾਰੀ

ਅਧੀਏ ਜਿੱਡਾ ਬੰਦਾ

ਪਉਏ ਜਿੱਡੀ ਨਾਰੀ

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ