ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ

ਡਰਿਆ ਡਰਿਆ

‘ਕੱਲਾ ਖੜਾ ਡਰਨਾ

ਮਿੱਤਰ ਰਾਸ਼ਾ