ਬਾਪੂ ਸਿੰਜਦਾ

ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਕਮਾਦ

ਮਾਂ ਬਣਾਵੇ ਖੀਰ

ਦਵਿੰਦਰ ਪੂਨੀਆ