ਫੁੱਲ ਪੱਥਰ ਤੇ ਡਿੱਗਾ

ਨਾ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਇਆ

ਨਾ ਜਖ਼ਮੀ ਕੀਤਾ

ਮਿੱਤਰ ਰਾਸ਼ਾ