ਭਰਿਆ ਮੇਲਾ

ਧੱਕੇ ਰੌਲ਼ਾ ਰੱਪਾ

ਉੱਜੜੇ ਕਾਂਵਾਂ ਰੌਲ਼ੀ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਥੀ