ਟੁੱਟਿਆ ਪੱਤਾ

ਡਿੱਗਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ

ਤਾਰਾ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ‘ਚ

ਅੰਬਰੀਸ਼