ਛੱਤੇ ਅੰਦਰ ਦੋਵੇਂ

ਮਿੱਠਾ ਮਖਿਆਲ਼ ਵੀ

ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਡੰਗ ਵੀ

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ