ਤਿਤਲੀਆਂ –

ਉਡਾਈ ਫਿਰਦੀ

ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ

ਮਿੱਤਰ ਰਾਸ਼ਾ