ਮੇਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਸੰਗੀਤ

ਧਮਕ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪਵੇ –

ਮਮੋਲੀਆਂ ਚੁਗਣ ਚੁੱਪ ਚਾਪ

ਅੰਬਰੀਸ਼