ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਪੱਤੀਆਂ

ਲਿਖ ਰਹੀਆਂ

ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਸਿਰਨਾਵਾਂ

ਮਿੱਤਰ ਰਾਸ਼ਾ