ਰਸਤਾ ਕੱਟਦੀ

ਬਿੱਲੀ ਸੜਕ ‘ਤੇ

ਗਈ ਕੱਟੀ ਆਪ

ਗੁਰਨੈਬ ਮਘਾਣੀਆ