ਕੋਇਲ ਦਾ ਗੀਤ

ਕਾਂਵਾਂ ਦਬੋਚ ਲਿਆ

ਕਾਂ ਕਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ

ਮਿੱਤਰ ਰਾਸ਼ਾ