ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕਿਆ

ਐਨਕ ਸਾਫ ਕਰਦਾ

ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬਾਬਾ

ਦਵਿੰਦਰ ਪੂਨੀਆ